Huairu Zhang 张怀儒  b.1991

现场, 2015 Digital C-print 31 1/2 × 31 1/2 in  

现场, 2015
Digital C-print
31 1/2 × 31 1/2 in